WPROWADŹ SZUKANĄ FRAZĘ

Dofinansowanie z Uni Europejskiej

Beneficjent: „REHUS” – USŁUGI REHABILITACYJNE Joanna Rzepecka 

Tytuł projektu: „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia w dziedzinie rehabilitacji” 

Wartość całkowita projektu: 885 000,00 zł 

Wartość dofinansowania: 442 411,50 zł 

Cele i efekty projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności firmy REHUS poprzez wdrożenie nowoczesnych technik w obszarze diagnostyki i terapii wad postawy oraz ich następstw. Wdrażane usługi dedykowane są szerokiej grupie odbiorców (szczególnie dzieci, osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych itp.) oraz ukierunkowane na eliminację wad postawy i postępujących deformacji. W konsekwencji projekt przyczyni się do redukcji społecznych i ekonomicznych kosztów chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia na terenie woj. pomorskiego, a także przyczyni się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności beneficjenta na trójmiejskim rynku usług medycznych.

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.